Advert Media | Regulamin
2222
page-template-default,page,page-id-2222,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ADVERT MEDIA

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy ADVERT MEDIA Sp. z o. o., dostępny pod adresem internetowym www.advertmedia.eu, reprezentowany przez Wojciech Chodorek prezesa zarządu ADVERT MEDIA Sp. z o. o., z siedzibą Skarżysko-Kamienna 26-110, ul. Tysiąclecia 51, NIP 663-187-61-82, REGON 380079205.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. ADVERT MEDIA Sp. z o. o., z siedzibą Skarżysko-Kamienna 26-110, ul. Tysiąclecia 51, reprezentowaną przez Wojciecha Chodorka – Prezesa zarządu, NIP 663-187-61-82, REGON 380079205.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.advertmedia.eu

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Tysiąclecia 51

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@advertmedia.eu

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 791-171-304

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 72 1140 2004 0000 3102 7767 3158

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-18:00

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Składanie zamówień

1. ADVERT MEDIA Sp. z o. o. prowadzi sprzedaż Towarów oferowanych za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego lub w momencie zaksięgowania przelewu.

4. Zamówienie Towaru następuje po naciśnięciu ikony “KUPUJĘ I PŁACĘ” i przejściu przez proces potwierdzania danych niezbędnych do dokonania wysyłki oraz sposobu płatności.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej sklepu www.advertmedia.eu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówień i wynikającego z tego konsekwencje.

6. W celu dokonania zakupu:

a. Można dokonać dobrowolnej rejestracji poprzez podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło);

b. Można również skorzystać z szybkich zakupów – w przypadku wyboru tej opcji nie ma potrzeby rejestracji.

7. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, jak również w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację zamówienia.

8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia. W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. ADVERT MEDIA Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:

a. błędnego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia które to uniemożliwiają przyjęcie zamówienia do realizacji,

b. braku zaksięgowania przelewu w wysokości wynikającej ze złożonego przez Kupującego zamówienia w terminie 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia (Sklep ADVERT MEDIA Sp. z o. o. daje możliwość Kupującemu w terminie 5 dni od złożenia zamówienia na dokonanie zapłaty. Brak zaksięgowania środków na naszym koncie w w/w terminie spowoduje automatycznie anulowanie zamówienia),

c. wysłana przesyłka nie zostanie odebrana.

10. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep.

11. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

12. Kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga mailową, pisząc na adres: kontakt@advertmedia.eu jedynie do momentu realizacji zamówionego Towaru

13. Sklep internetowy www.advertmedia.eu – przyjmuje płatności wyłącznie przelewem na konto bankowe, nr:

Mbank 72 1140 2004 0000 3102 7767 3158
Właściciel rachunku bankowego:
ADVERT MEDIA Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna
W tytule wpłaty prosimy koniecznie podać kod zamówienia.

§ 7
Czas i koszty realizacji zamówienia

1. Sprzedawca niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania złożonego zamówienia przystępuje do jego realizacji.

2. Przesyłki wysyłane są maksymalnie w terminie od 1 do 10 dni roboczych od otrzymania zaksięgowania wpłaty. O wysłaniu paczki Kupujący informowany jest oddzielnym mailem, który jest generowany automatycznie po złożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach powstałych z przyczyn obiektywnie niezależnych od ADVERT MEDIA Sp. z o. o., Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji. Kupujący będzie o zaistniałych okolicznościach powiadomiony drogą telefoniczną bądź mailową. Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia w przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia.

3. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonych w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.

4. Paczki nadawane są po uprzedniej zapłacie za zamówienie.

5. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.

6. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka paczkomatowa,

b. Przesyłka kurierska,

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Tysiąclecia 51

7. Klient może skorzystać z następującej metody płatności:

a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

8. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

9. Koszty transportu podane w Sklepie dotyczą przesyłek na terytorium Polski. Koszty przesyłek do innych krajów ustalane są indywidualnie z Kupującym dla każdego zamówienia oddzielnie.

10. Towar jeśli jest dostępny w magazynie – będzie wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia. Jeśli wpłata dotrze na konto firmy do godziny 12 towar może być wysłany tego samego dnia.

11. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, ADVERT MEDIA Sp. z o. o. zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i kuriera, jak również krótki opis wyglądu Towaru oraz niezwłoczne poinformowanie o tym ADVERT MEDIA Sp. z o. o.

12. Nieodebrania paczki i zwrot przesyłki do Sprzedawcy skutkuje obciążeniem Kupującego kosztami zwrotu paczki do nadawcy w kwocie 15 zł.

13. Jeżeli Kupujący zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wole jej odebrania, w innym przypadku Sprzedawca zastrzega możliwość anulowania zamówienia.

§ 8
Wymiana towaru

1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym, na życzenie Kupującego podlegają wymianie w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

2. Koszt wymiany Towaru, którym będzie obciążony Kupujący korzystający z takiej opcji, wynosi 15 zł lub 10 zł w zależności od wyboru opcji wysyłki i jest przeznaczony na pokrycie kosztów ponownej wysyłki Towaru.

3. Realizacja wymiany następuje po uprzednim uiszczeniu opłaty wskazanej w pkt. 8.2

4. Kupujący może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden sposób uszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu Internetowego.

5. Kupujący proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się oczekiwany przez Niego towar. W przypadku braku dostępności towaru, ADVERT MEDIA Sp. z o. o. dołoży wszelkich starań, by towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), ADVERT MEDIA Sp. z o. o. zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto bądź przekazem pocztowym.

6. Czas realizacji wymiany wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przesyłki przez ADVERT MEDIA Sp. z o. o.

7. Wymieniany Towar prosimy odsyłać na adres: ADVERT MEDIA Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna wraz z wymianą prosimy o notkę do paczki ( Imię i nazwisko + numer zamówienia ) prosimy odesłać oryginalne zapakowanie paczki takie jak przy doręczeniu z informacją o prośbę wymiany/zwrotu i niezbędnymi danymi do wysyłki.

8. Z zasad opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827 z pozn. zm) nie mogą korzystać osoby, które nabywają dane produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

§ 9
Prawo do odstąpienia od umowy oraz jego skutki

1. Konsument, który zakupił Towar na stronie internetowej Sklepu ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 14 dni liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Konsument otrzymał rzecz (lub inna osoba – wskazana przez Kupującego od odbioru przesyłki). Aby zachować 14 – sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze dostatecznie wyrażającego taką wolę Konsumenta oświadczenia. Kupujący może poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia za pomocą środka porozumiewania się ze Sprzedawcą np. za pomocą wiadomości e-mail lub zwykłym listem poleconym. Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności Konsumenta do czasu otrzymania Towaru. Kupujący powinien odesłać zwracany Towar na adres ADVERT MEDIA Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli Towar został odesłany przed jego upływem. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

3. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych – zwroty dokonywane są jedynie na podane przez Klienta konto bankowe.

§ 10
Reklamacje

1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.

2. ADVERT MEDIA Sp. z o. o. zaleca zachowanie dowodu zakupu.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.

4. ADVERT MEDIA Sp. z o. o. w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.

5. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Kupującego, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Kupującego, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Kupującym.

6. Jeżeli w wyniku uznania przez ADVERT MEDIA Sp. z o. o. reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, ADVERT MEDIA Sp. z o. o. niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Kupującego adres, chyba że zostanie ustalona z Kupującym inna forma przekazania Towaru.

7. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Kupującego odebrany, ADVERT MEDIA Sp. z o. o. wezwie Kupującego na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, ADVERT MEDIA Sp. z o. o. będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru, w wysokości 2 zł, naliczanej za każdy dzień przechowania.

8. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

2. Konsument posiada prawo do zwrócenia się: – do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z ADVERT MEDIA Sp. z o. o. umowy sprzedaży, – do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a ADVERT MEDIA Sp. z o. o. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Kupującym a ADVERT MEDIA Sp. z o. o., korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów.

§ 12
Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez ADVERT MEDIA Sp. z o. o., z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z pozn. zm.)

2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.

3. Dane osobowe są przetwarzane tylko i włącznie przez ADVERT MEDIA Sp. z o. o., w celu realizacji złożonego Zamówienia. Dane te nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych , chyba, że będzie to niezbędne w celu realizacji zamówienia (np. w związku z dostawą)

4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. ADVERT MEDIA Sp. z o. o. zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich polubownego rozwiązania. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2017 r.